Deratizácia

Deratizáciou nazývame komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov (myš, potkan, krysa…). Je to cielené hubenie epidemiologicky významných alebo škodlivých myšovitých a iných hlodavcov a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

Preventívnou deratizáciou, predcházame prenikaniu hlodavcov do objektov. Deratizácia sa vykonáva predovšetkým za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavce môžu spôsobiť.

Ochranná deratizácia je činnosť smerujúca k ochrane zdravia fyzických osôb a chovných zvierat, životných a pracovných podmienok pred pôvodcami a prenášačmi infekčných chorôb, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavcami v stavbách a ich bezprostrednom okolí, zavedením súboru opatrení, ktoré smerujú k ich vyhubeniu alebo obmedzeniu ich výskytu.

Deratizáciu vykonávajú odborne školený zamestnanci.

  • deratizácia v komunálnej sfére – pivničné priestory panelových domov, rodinných domov, školy, nemocnice, ubytovne
  • deratizácia v rizikových priestoroch – mäsokombináty, pivovary, kuchyne, reštaurácie, hotely, sklady…
  • deratizácia vo voľnom priestore